Historia

Nazwa

Grabiny to nazwa wsi typu florystycznego od słowa "grab". Grabina = obszar porośnięty pierwotnie jaworami.

Dekanat dębicki w przeszłości określano mianem leśny - de silvis -  "Decanatus seu de silva in Dambitia". Geneza nazw miejscowych wiąże się z lasem - Dębica, Grabiny, Borowa.

Obecnie na terenie miejscowości nie występują graby. Wzdłuż rzeki Grabinianki można spotkać topole, brzozy, akacje. Na pozostałym terenie przeważają lasy iglaste -głównie sosnowe.

Grabiny pojawiają się w źródłach pisanych w XV w. Jan Długosz w Liber beneficjorum określa naszą miejscowość mianem "Grabye".  

Jan Długosz, Liber beneficjorum.
Jan Długosz, Liber beneficjorum.

HISTORIA

XXI wiek

02/08/2018

Oddanie tunelu kolejowego i zakończenie remontu torów i przystanku kolejowego. Samochody i pociągi poruszają się teraz bezkolizyjnie.

Przed wybuchem I wojny światowej działały w Dębicy i Pilźnie Towarzystwa Gimnastyczne Sokół. Sokół zajmował się przede wszystkim wychowaniem fizycznym młodzieży, zwracano też uwagę na wychowanie patriotyczne i niepodległościowe. W 1918r. młodzi żołnierze z Towarzystwa Patriotycznego Sokół rozbroili miejscowy garnizon wojska austriackiego.

XIXw. Urodzaj z ziem był słaby, obliczano przeciętnie dla tych obszarów zbiór 3 do 4 razy większy od ilości wysianego zboża. Klęski żywiołowe a szczególnie częste powodzie niszczyły nawet i ten skromny urodzaj. Wisłoka (...) zagrażała wioskom leżącym nad jej brzegami. Ogromna powódź połączona z gradobiciem nawiedziła te okolice w 1772r. W 1774r....

XV w. właściciele Grabin wraz ze szlachtą Ziemi pilźnieńskiej wzięli udział w bitwie pod Grunwaldem w sandomierskiej chorągwi oraz specjalnie wystawionej chorągwi rodu Gryfitów.

W XIII stuleciu przez nasz region przeszły hordy Mongolskie. Miało to miejsce w 1241r., a następnie w 1255 i 1259r. Niszczący był najazd tatarsko-ruski w 1266r. kiedy książę Ruski Swarno najechał nasze ziemie.

Na terenie Grabin znajdują się dwa stanowiska archeologiczne: stanowisko z młodszej epoki kamienia, na którym znaleziono siekierkę krzemienną z neolitu. Siekierkę tę znalazł J. Pękala i przekazał znalezisko do Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Tam zaginęło.

Ludność kultury przeworskiej stosowała do uprawy ziemi radła, z żelaznymi radlicami, żarna obrotowe do mielenia zboża oraz półkoski do ścinania roślin. Uprawiano garncarstwo z użyciem koła garncarskiego, obróbkę metali (...). Z tego okresu odkryto nieliczne i mało charakterystyczne fragmenty naczyń glinianych w Grabinach należące do kultury...


Źródła, na podstawie których zostały opracowane informacje dotyczące historii Grabin:

Książki:

  1. Lawera Hanna, Bata Artur Powiat Dębicki. , 2001r., "APLA"
  2. Ziemia dębicka. Wydawnictwo Artystyczno- graficzne, Kraków 1969r.
  3. Dębica. Zarys dziejów miasta i regionu. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Buszki i Feliksa Kiryka wyd. Secesja, Kraków 1995r.
  4. Dębica. Krosno 2012r. "Roksana" 
  5. Czarna i okolice na przestrzeni dziejów. Czesław Knych, Tuchów Mała Poligrafia Redemptorystów 2008r. 
  6. Stanisław Giza. Kalendarz wydarzeń historii ruchu ludowego 1895-1965. Warszawa 1967, s. 120.

Strony internetowe:

  1. Wikipedia
  2. Nowe podkarpacie. Tygodnik regionalny.
  3. Ziemia Dębicka

Archeolodzy w Grabinach

Prowadzono w Grabinach ekspedycje  z ramienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Rzeszowie w 1966r. Były one prowadzone przez A. Talara przy współpracy S. Lewandoskiego , M. Myszki i M. Parczewskiego.

Antoni Talar Badania powierzchniowe w powiecie dębickim w roku 1966, "MSROA za rok 1966", Rzeszów 1968, s. 262-263

Badania prowadzono również w roku 1971.


Aroma Cosmetics, All rights reserved 2018
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started